Hederspris

Till minnet av Göran Ehrnrooths 100-årsdag instiftades stiftelsens hederspris år 2005. Hederspriset ges för långvarigt och betydelsefullt arbete för det finska samhället, som erkänsla för ett helt livsverk, där den belönades verksamhet sträckt sig utöver det egna området till att omfatta hela det finska samhället och även ingripit i internationell verksamhet. Priset har delats ut totalt 11 gånger.

Prismottagare

2019, Erkki Liikanen

Erkki Liikanen, pol. kand., har under sin långa karriär bland annat fungerat som riksdagsledamot i Finland (1972–1990) och då suttit som ordförande för utrikesutskottet (1983–1987) och som finansminister i Harri Holkeris regering 1987–1990. Erkki Liikanen var Finlands EU ambassadör 1990–1994 och därefter Finlands första EU kommissionär i två kommissioner (1995–2004). Åren 2004–2018 var Erkki Liikanen chef för Finlands Bank. Liikanen fungerar för tillfället som styrelseordförande för Finlands Symfoniorkestrar, IFRS Foundation och Helsinki Graduate School of Economics.

Bild: Pekka Karhunen/Finlands Bank / CC BY


2016, Bengt Holmström

Bengt Holmström, fil. dr., är en av Finlands kändaste ekonomer. Holmström doktorerade i ekonomi vid Stanford University 1978 och har därefter verkat inom flera prominenta universitet, både i Förenta staterna och Finland. Holmström var professor i ekonomi vid Yale University 1983–1994 och från och med 1994 vid M.I.T. 1980–1986 verkade Holmström även som biträdande professor på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Utöver sina akademiska meriter har Holmström även varit styrelsemedlem bland annat i Kuusakoski, Nokia, Näringslivets delegation (EVA) och Aalto-universitetet. År 2016 fick Bengt Holmström Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Bild: Bengt Nyman / CC BY


2014, Konfliktmedlarorganisationen CMI

President Martti Ahtisaari blev känd som europeisk fredsförhandlare efter sin period som Finlands president (1994–2000). Efter presidentskapet grundade han organisationen Crisis Management Initiative CMI, genom vilken Ahtisaari fördjupat sitt kunnande om fredsförmedling. Speciellt känt blev president Martti Ahtisaaris fredsförmedlingsarbete i det forna Jugoslavien och Kosovo. CMI har sedan dess blivit en av världens ledande organisationer inom konfliktlösning och arbetar för att hejda våldsamma konflikter genom informell dialog och förmedling. År 2008 tilldelades Nobels fredspris till president Martti Ahtisaari för hans långvariga och breda fredsförmedlingsarbete världen över.


2013, Kari Raivio

Kari Raivio, med. dr., fungerade som överläkare på HUCS barnklinik 1982–1996 och är en av landets kändaste barnläkare. Åren 1996–2003 var Raivio rektor för Helsingfors universitet och 2003–2008 universitetets kansler. Under Raivios tid i universitetsledningen genomfördes omfattande reformer inom universitetet då nya fakulteter och campusområden uppstod. Därutöver har Raivio verkat i Finska läkarföreningen Duodecim som vice-ordförande 1982–1985 och ordförande 1993–1995. Han har även medverkat i flera internationella sammanhang som expert och varit styrelsemedlem i Finska kulturfonden. Raivio deltog även aktivt i det arbete som utmynnade i det nya barnsjukhuset 2018.

Bild: Kari Raivio


2012, Pekka Hallberg

Pekka Hallberg, jur. dr., pol. dr., fungerade som Högsta förvaltningsdomstolens president åren 1993–2012 och medlem sedan 1979. Hallberg har även fungerat som lagstiftningsråd för justitieministeriet och forskare vid Finlands Akademi. Hallberg var ordförande för den språklagskommitté som förberedde den nya språklagen 1999–2003 och han var en av de centrala gestalterna som förberedde grundlagsreformen som utmynnade i den nya grundlag som trädde i kraft 2000. Hallberg har varit medlem i Finska vetenskapsakademin sedan 1992. Utöver sin litterära produktion som behandlat juridik och rättspraktik har Hallberg även aktivt deltagit i samhällsdebatten i Finland.

Bild: Pekka Hallberg / CC


2011, Sixten Korkman

Sixten Korkman, pol. dr., var i sju år verkställande direktör för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA (2005–2012). Innan detta hann Korkman göra en lång karriär bland annat innehavande flera olika poster på Finlands Bank, OECD och Helsingfors universitet, där han doktorerade i nationalekonomi 1980. 1995–2005 var Korkman chef för Europeiska unionens råds ekonomipolitiska avdelning Ecofin.

Bild: Sixten Korkman / CC


2008, Aatto Prihti

Aatto Prihti, ekon. dr., har gjort en inflytelserik karriär inom det finska näringslivet. Han har bland annat fungerat som professor vid Helsingfors universitet, verkställande direktör för läkemedelsbolaget Orion (1991–1997), kansler för Helsingfors Handelshögskola (1995–2004), överombudsman för Sitra (1997–2004) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS styrelseordförande (2005–2009).


2007, Jaakko Iloniemi

Jaakko Iloniemi, pol. mag., är en långvarig samhällspåverkare och -debattör. Iloniemi har haft en förtjänstfull karriär både inom diplomatin och det finska näringslivet. Han började inom utrikesförvaltningen 1961 efter politices magister examen vid Helsingfors universitet. Iloniemi fungerade bland annat som OSSE-ambassadör i Geneve 1975–1977 och Finlands ambassadör i Förenta staterna 1977–1983. Efter diplomatkarriären verkade Iloniemi som chef för Föreningsbanken i Finland 1983–1990. Därefter arbetade Iloniemi åren 1990–2000 som verkställande direktör för Näringslivets delegation EVA och projektledare för Sitra 2000–2003. Därutöver har Iloniemi varit ordförande för Paasikivi-samfundet 1985–1994 och var en av grundargestalterna för samfundet som grundades 1957 för att stöda president Urho Kekkonens utrikespolitiska linje. Under 1990-talet var Iloniemi en av de starka förespråkarna för finskt EU-medlemskap. Utöver detta har Iloniemi innehavt flera förtroendeposter i föreningar, samfund och bland annat suttit i styrelsen för Wärtsilä 1994–2007.

Bild: Jaakko Iloniemi / CC BY


2005, Jaakko Honko

Jaakko Honko, ekon. dr., verkade som professor i företagsekonomi vid Helsingfors Handelshögskola 1960–1986, därutöver fungerade han som högskolans rektor 1969–1980 och kansler 1980–1989. Dessutom har Honko även innehavt gästprofessurer i flera europeiska universitet och givit föreläsningar i många internationella toppuniversitet. Utöver sin forskning och sina administrativa uppgifter vid Helsingfors Handelshögskola innehade Honko ett stort antal förtroendeposter i flera betydelsefulla företag och samfund, bland annat som styrelseordförande för Föreningsbankens förvaltningsråd, medlem av Rautaruukkis förvaltningsråd, vice-ordförande för Stockmanns styrelse och styrelsemedlem i Wärtsilä. Honko har även varit styrelseordförande eller -medlem i Yrjö Jahnssons stiftelse, Liikesivistys rahasto och Marcus Wallenbergs stiftelse.


2005, Max Jakobson

Max Jakobson är kanske Finlands kändaste diplomat. Jakobson inledde sin karriär som journalist och verkade från London och Washington som bland annat brittiska BBC:s finskspråkiga redaktör och finska tidningen Uusi Suomis London-korrespondent. Hans verk Vinterkrigets diplomati (1955) banade vägen för Jakobsons diplomatiska karriär som inleddes som pressavdelningens chef på Utrikesministeriet 1958. Jakobson var chef för Utrikesministeriets politiska avdelning 1962–1965, Finlands FN-sändebud 1965–1971 och Finlands Stockholm-ambassadör 1971–1974. Jakobson fungerade dessutom som utrikespolitisk rådgivare för tre presidenter: Urho Kekkonen, Mauno Koivisto och Martti Ahtisaari. Efter sin diplomatkarriär var Max Jakobson Näringslivets delegations EVA:s långvarige verkställande direktör och innehade posten 1975–1984. 

Bild: Teemu Rajala / CC


2005,  Pentti Vartia

Pentti Varita, ekon. dr., är en meriterad finsk ekonom som doktorerade i ekonomi 1974. Vartia var chef för Näringslivets forskningsinstitut ETLA 1983–2005 och för Näringslivets delegation EVA 2000–2005. Vartia fungerar som docent i ekonomi vid Helsingfors universitet och har gett ut flera böcker och artiklar om Finlands näringsliv och nationalekonomi. Därutöver har Vartia länge medverkat bland annat i Yrjö Jahnssons stiftelses styrelse.